Các đồng chí click vào dòng chữ màu đỏ để download

1. Các biểu mẫu dành cho đảng viên: Đảng Viên.rar

2. Các biểu mẫu dành cho cấp uỷ viên: Cấp uỷ viên.rar

3. file hướng dẫn:  DU THAO hd DANH GIA.doc