Đại diện Nhà Trường Cùng Với Mạnh Thường Quân Trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi năm hoc 2019-2020

Đại diện Nhà Trường Cùng Với Mạnh Thường Quân Trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi