Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của tổ Tiếng Anh tháng 5 năm học 2019-2020.