Kế hoạch tổ Tiếng Anh tháng 6/2020.

TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ: ANH VĂN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Tân Phú, ngày 30 tháng 05 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tháng 6 năm học 2019 - 2020

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Tuần 29

(1/6 - 7/6)

 

- Dạy văn hóa tuần 29

- Họp tổ chuyên môn theo định kì ( lần1 của tháng).

- Tham gia buổi họp HĐSP.

- Cho học sinh 3 khối kiểm tra 45p lần 2

Tất cả GV

TTCM

& Tất cả gv

Tất cả GV

Tuần 30

(08/6à 13/6)

- Giảng dạy theo PPCT - tuần 30 và lên báo giảng đúng theo yêu cầu của nhà trường.

- Thanh tra HDSP cô Thư

- Tiếp tục thao giảng cấp tổ.

- Dự giờ học hỏi kinh nghiệm

- Trả bài kiểm tra 45p và vào điểm

- Nhắc nhở hs học bài trước khi lên lớp.

- kiểm tra lại lớp nào không kịp tiến độ chương trình bố trí dạy bù.

Tất cả GV

 

Cô Thư

1 vài GV

Tất cả GV

Tuần 31

(15/6à 20/6)

 

- Giảng dạy theo PPCT và lên báo giảng đúng theo yêu cầu của nhà trường.

- Gv nhập điểm vào vnedu.vn đúng thời gian.

- Hoàn tất các cột điểm vào vnedu.

- Ôn tập thi học kì 2

- Tham gia các hoạt động của nhà trường đề ra.

TTCM & Tất cả GV

Tất cả GV

 

Tất cả GV

Tuần 32

(22/6à27/6)

THI HỌC KÌ 2

Tất cả GV theo dõi và thự hiện việc coi thi và chấm bài theo quy định.

 

DUYỆT CỦA BGH

TTCM

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN BÌNH

Lê Thị Duy Linh