Các Mẫu khai lý lịch Cán bộ,CN Viên chức trường THPT Tôn Đức Thắng

1. mau HS01-quyen ly lich vien chuc.doc

2. ly lich mau HS02 -So yeu ly lich Vien chuc.doc

3. ly lich mau HS03-VC Phieu bo sung Ly l_ch Vien chuc.doc

4. 13a. Huong dan khai Ly lich vien chuc.doc

*
5. DON HO TRO CHI PHI HOC TAP 2019.doc

6.MIENHOCPHI 19-20.doc