Quyết định về việc thanh lập hôi đồng thi thua khen thưởng năm học 2019 -2020.